Procediment

Denúncia de pagaments en efectiu

Dades generals

Denominación

Denúncia de pagaments en efectiu

Tipus de procediment

Suggeriments, queixes, denúncies i informació als ciutadans

Matèria

Impostos

Objecte

Posar en coneixement de l'Agència Tributària, identificant l'altra part, l'incompliment de la limitació als pagaments en efectiu amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera (10.000 si el pagador és una persona física que no actua com a empresari professional sense domicili fiscal a Espanya). Si la presenta un dels intervinents en l'operació durant els tres mesos següents al pagament, estarà exempt de responsabilitat en la consegüent infracció. No obstant això, la presentació simultània d'una denúncia per part dels dos intervinents en l'operació no els exonerarà de responsabilitat de cap d'ells.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació de la denúncia per part del denunciant.

  • Tramitació: Rebuda una denúncia, s'enviarà a l'òrgan competent per a dur a terme les actuacions que siguen procedents.

  • Finalització: - Arxivament de la denúncia quan es considere infundada o quan no es concreten o identifiquen prou els fets o les persones denunciades. - Iniciació de les actuacions que siguen procedents si hi ha indicis suficients de veracitat en els fets imputats i si són desconeguts per l'Administració tributària.

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, altres, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Artículo 7. (BOE 30-octubre-2012)