Procediment

Notificacions

Dades generals

Denominación

Notificacions

Tipus de procediment

Convenis de col·laboració i comunicacions administratives

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per tal de rebre les notificacions, amb total seguretat i integritat, a través de mitjans telemàtics, bé mitjançant la notificació per compareixença electrònica (accés electrònic dels interessats al contingut de les actuacions administratives corresponents, sempre que quede constància de l'accés), bé mitjançant la utilització de l'adreça electrònica habilitada. Este últim tipus de notificació serà obligatòria per a les persones i entitats a què es referix expressament el Reial Decret 1363/2010, de 29 d'octubre, que regula els supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i que són fonamentalment societats i altres entitats.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

No és procedent la presentació de documentació accessòria, llevat de la relativa a l'obtenció de certificat electrònic i, si s'escau, apoderament.

Fases del procediment/servei

  • Inici: En el supòsit de la notificació per compareixença electrònica, s'efectuarà l'accés a les notificacions a través de la pàgina web de l'Agència Tributària. La subscripció voluntària a notificacions i comunicacions a través de l'adreça electrònica habilitada requerix que es dispose d'esta, i posteriorment s'hauran de seleccionar els procediments dels quals es vulga rebre les notificacions per mitjans telemàtics. Les persones i entitats a què es referix el Reial Decret 1363/2010, de 29 d'octubre, que regula els supòsits de les notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, solament estaran vinculades des de la recepció d'una comunicació amb l'acord d'assignació, la qual es podrà rebre per mitjans no electrònics o per mitjans electrònics (notificació per compareixença en seu electrònica de l'AEAT), i tindrà plens efectes la inclusió des de la primera d'estes que siga practicada (article 5.3 del Reial Decret 1363/2010).

  • Tramitació i finalització: Obtenció de la informació continguda en les notificacions i comunicacions disponibles, o de les rebudes, si s'escau.

Formularis

Notificacions electròniques (tramitació electrónica)

Termini de resolució

No en té

Órgano de resolución

Agència Estatal de l'Administración Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria. Artículos. 109-112 (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 julio. Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos. Artículos. 114-115 y 115 bis. (BOE 5-septiembre-2007)

Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, que regula los supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE 16-noviembre-2010)

Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada. (BOE 12-abril-2010)

Orden EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, por la que se regulan los términos en los que los obligados tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no podrá poner notificaciones a su disposición en la dirección electrónica habilitada y por la que se modifica la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación. (BOE 29-diciembre-2011)