Avís legal

 • L'Agència Estatal d'Administració Tributària (d'ara endavant, “Agència Tributària”) és titular del lloc web format pel portal (domini: “www.agenciatributaria.es”) i la Seu electrònica (dominis: “www.agenciatributaria.gob.es”, "www1.agenciatributaria.gob.es", "www2.agenciatributaria.gob.es", "www3.agenciatributaria.gob.es", "www6.agenciatributaria.gob.es", "www8.ia.agenciatributaria.gob.es", "www9.agenciatributaria.gob.es", "www10.agenciatributaria.gob.es", "www12.agenciatributaria.gob.es", d'ara endavant denominats conjuntament pel terme “web de l'AEAT”).

  L'ús de la informació que contenen estos dominis implica l'acceptació de les condicions generals d'ús següents detallades en este avís legal, sens perjuí de les condicions particulars que es puguen aplicar a alguns dels continguts o servicis del lloc web.

 • Utilització de la informació que conté el web de l'AEAT

  L'accés al web de l'AEAT i l'ús que es puga fer de la informació que conté són responsabilitat exclusiva de l'usuari. L'Agència Tributària no es responsabilitza de cap conseqüència, dany o perjuí que es puguen derivar d'este accés o ús d'informació, llevat de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a les quals s'haja de sotmetre en l'estricte exercici de les seues competències.

  La informació disponible al web de l'AEAT, llevat d'indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització i en queda autoritzada la reproducció total o parcial, la modificació, la distribució i la comunicació per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les condicions següents:

  • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L'usuari queda obligat a citar la font dels documents objecte de la reutilització.
  • L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització, quan estiga disponible, dels documents objecte de la reutilització.

  Pot obtindre més informació en l'enllace següent: Accés a la informació sobre reutilització en l'Agència Tributària

 • Qualitat de la informació

  L'Agència Tributària esmerçarà els esforços necessaris per evitar errors i, si escau, reparar-los o actualitzar-los al més prompte possible, però no en pot garantir la inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat. En tot cas, els textos que s'oferixen al portal tenen caràcter merament informatiu, és a dir, no tenen validesa jurídica. Per a finalitats jurídiques, s'hauran de consultar els textos publicats als butlletins i diaris oficials.

  A la Seu electrònica, l'Agència Tributària garantirà, segons establix la normativa aplicable, la integritat, la veracitat i l'actualització de les informacions i els servicis que es faciliten.

  L'Agència Tributària es reserva el dret a fer canvis al portal i a la Seu electrònica sense previ avís amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny i millorar així el servici oferit a través d'Internet.

 • Disponibilitat de la informació

  L'Agència Tributària no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i, per tant, no assumix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible i s'avisarà abans de les interrupcions de servici de la Seu electrònica.

  L'Agència Tributària no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofrit per l'usuari que es derive de l'accés a este servidor o de l'ús d'informació o aplicacions que este continga.

 • Navegadors, galletes i JavaScript

  Per raons de seguretat, l'Agència Tributària només garantix el funcionament correcte del web amb navegadors compatibles amb HTML5 i amb les versions de navegadors admeses pels seus fabricants en cada moment.

  La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot donar lloc a l'accés i la visualització del contingut del web de l'AEAT, però no garantix una visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats total i adequada. Es poden baixar actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors d'este tipus de programes.

  A més, per al funcionament correcte d'este web és necessari que el navegador tinga habilitat l'ús de JavaScript i de galletes (veja més informació detallada sobre les galletes a l'apartat “Política de privacitat”).

 • Establiments d'hiperenllaços

  a) Hiperenllaços del portal i/o la Seu a altres pàgines web

  Al web de l'AEAT s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“enllaços”), sobretot a pàgines d'Internet d'altres administracions públiques, que s'han considerat d'interés per als usuaris. No obstant això, l'Agència Tributària no assumix cap responsabilitat derivada de la connexió o els continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència en este web.

  b) Hiperenllaços des d'altres pàgines web al portal i/o la Seu

  Els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de l'Agència Tributària hauran de tindre en compte el que es comenta a continuació:

  1. L'establiment de l'hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre l'Agència Tributària i el propietari de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació ni l'aprovació per part de l'Agència Tributària dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es farà entendre que l'Agència Tributària ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els servicis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s'establix l'hiperenllaç.
  2. L'Agència Tributària no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumix, davall la seua exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que es puguen derivar de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  3. La pàgina web en la qual s'establix l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyen a l'Agència Tributària, llevat d'aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.
  4. La pàgina web en la qual s'establix l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'orde públic, així com tampoc no contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • Cessió de manuals, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos en el web de l'AEAT

  L'Agència Tributària autoritza la baixada gratuïta dels manuals, els impresos, els programes d'ajuda i les publicacions informatives inclosos en el seu web a l'efecte de reproduir-los i distribuir-los, llevat que s'indique el contrari de manera expressa al web.

  El cessionari queda autoritzat a fer al seu càrrec les reproduccions dels manuals, els impresos, els programes d'ajuda i les publicacions inclosos al web de l'AEAT que considere convenients i en queda expressament prohibida qualsevol alteració o manipulació.

  Les reproduccions dels manuals pràctics i les publicacions informatives efectuades pels cessionaris no podran incloure cap tipus de publicitat, tot i que hi podran estampar l'anagrama i la denominació empresarial. Necessàriament haurà de constar el text següent “Manual pràctic cedit gratuïtament per l'Agència Tributària” o bé “Publicació informativa cedida gratuïtament per l'Agència Tributària”.

  El suport en què els cessionaris facen les reproduccions dels programes d'ajuda haurà d'estar protegit contra escriptura. La presentació externa haurà de contindre l'anagrama i la denominació de l'Agència Tributària i necessàriament el text següent: “Programa cedit gratuïtament per l'Agència Tributària”.

  El cessionari realitzarà la distribució del manual, imprés, publicació o programa d'ajuda de forma gratuïta.

 • Propietat intel·lectual

  Els drets de propietat intel·lectual del web de l'AEAT, el disseny gràfic i els codis que conté són titularitat de l'Agència Tributària, llevat que s'indique una titularitat diferent.

  La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'estes obres constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'Agència Tributària o d'aquell que en siga titular.

  Igualment, totes les marques o els signes distintius de qualsevol classe que continguen el portal i/o la Seu estan protegits per llei.

  La utilització no autoritzada de la informació que conté el web de l'AEAT i els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Agència Tributària poden donar lloc a l'exercici de les accions que corresponguen legalment i, si escau, a les responsabilitats que es deriven d'este exercici.

 • Política de privacitat

  A més de les consideracions fetes als apartats anteriors, la Política de privacitat del web de l'AEAT es basa en:

  • La sol·licitud exclusiva de les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els servicis sol·licitats.
  • El tractament de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que establixen el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i de la lliure circulació d'estes dades (Reglament General de Protecció de Dades), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.. Pot trobar més informació a l'enllaç següent: "Ajuda tractament de dades personals"

   .
  • Galletes:

   El web de l'AEAT utilitza galletes (arxius d'informació que es guarden a l'ordinador de l'usuari) en la mesura imprescindible per al funcionament i la visualització correctes del lloc web.

   Les galletes utilitzades tenen una vigència temporal limitada i no s'utilitzen en cap cas per a recollir informació de caràcter personal.

  • Google Analytics:
   1. El web de l'AEAT utilitza Google Analytics, un servici prestat per Google, Inc., que permet analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web amb finalitat exclusivament estadística.
   2. A este efecte, Google Analytics utilitza galletes. La informació que genera la galleta per a elaborar la informació estadística serà transmesa directament i arxivada per Google. Per a garantir l'anonimat, Google convertirà la informació en anònima truncant l'adreça IP abans d'emmagatzemar-la, de manera que Google Analytics no s'utilitza per a localitzar o recollir informació personal identificable dels visitants del lloc. Google només podrà enviar la informació recollida per Google Analytics a tercers quan estiga legalment obligat a això. D'acord amb les condicions de prestació del servici de Google Analytics, Google no associarà l'adreça IP a cap altra dada conservada per Google.
   3. Si vol denegar el permís per al tractament estadístic de les dades o la informació amb Google Analytics, clique ací. Esta acció establix que no s'envie la informació relativa a la visita del lloc a Google Analytics. Haurà d'executar esta acció cada vegada que canvie de navegador o la configuració. Recorde que si esborra les galletes, haurà de tornar a executar esta acció per a tornar a denegar el permís, ja que l'indicador de denegació es guarda en una galleta.
 • Ajuda tractament de dades personals
 • Sistemes d'identificació i firma electrònica

  Per a poder accedir a pràcticament tots els servicis i tràmits oferits al web de l'Agència Tributària, haurà d'acreditar la seua identitat i en els casos en què es requerisca, firmar electrònicament els escrits presentats. Per a estes finalitats, s'acceptaran els sistemes d'identificació i firma electrònica admesos per l'Agència Tributària, detallats a l'enllaç següent: “Tipus d'accés a tràmits de la Seu”.

 • Dret aplicable i jurisdicció competent

  La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen este avís legal i en cas de qualsevol qüestió relacionada amb els servicis d'este web serà l'espanyola.

  Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir amb motiu de la visita al web de l'AEAT o de l'ús dels servicis que s'hi oferixen, l'Agència Tributària i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals de domicili de l'usuari o usuària, sempre que estiga situat en territori espanyol.