Validació del certificat de seu

  • Segons estableix l'article 6.1 d) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre del 2009 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que serà accessible de manera directa i gratuïta.

    Podrà verificar la validesa del certificat de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, de forma directa i gratuïta, a través de la plataforma VALIDE.

    Els certificats de seu tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

  • Informació sobre certificats de seu 
  • Validar el certificat de Seu Electrònica 
  • Certificat de Seu Electrònica    (3 KB)