Presentar i consultar declaracions

 • Model 030.

  Cens d'obligats tributaris - Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals.

 • Model 036 - 037

  Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada.

 • Model 038.

  Declaració informativa en euros. Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics.

 • Model 039.

  Comprovació censal del règim especial del grup d'entitats en l'IVA.

 • Model 100.

  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Declaració i documents d'ingrés o devolució.

 • Model 111.

  Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball, d'activitats professionals, d'activitats agrícoles i ramaderes i premis. Empreses. Document d'ingrés.

 • Model 113.

  Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència quan es produïsca a un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.

 • Model 115.

  Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o el subarrendament d'immobles urbans.

 • Model 117

  Retencions i ingressos a compte en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'Impost sobre Societats i l'Impost sobre la Renda de No Residents. Rendes procedents de la transmissió o el reemborsament d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva.

 • Model 121.

  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec: Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració

 • Model 122.

  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració

 • Model 123.

  Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.

 • Model 124.

  Retencions i ingressos a compte. Rendes i rendiments del capital mobiliari derivats de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol tipus d'actiu representatius de la captació i utilització de capitals aliens.

 • Model 126.

  Retencions i ingressos a compte. Rendiments del capital mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres.

 • Model 128.

  Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurances de vida o invalidesa.

 • Model 130.

   IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Pagament fraccionat.

 • Model 131.

  IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Objectiva. Pagament fraccionat.

 • Model 136.

  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents. Gravamen Especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació.

 • Model 140.

  IRPF. Deducció per maternitat. Sol·licitud d'abonament anticipat de la deducció.

 • Model 143.

  IRPF. Abonament anticipat deducció de família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec.

 • Model 146.

  IRPF. Pensionistes amb dos o més pagadors. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions.

 • Model 147.

  IRPF. Comunicació del desplaçament a territori espanyol efectuat per treballadors per compte d'altre

 • Model 149.

  IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. Comunicació de l'opció, renúncia o exclusió

 • Model 150.

  IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol (per a contribuents que hagen optat per este règim abans de l'1 de gener de 2015)

 • Model 151.

  Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

 • Model 156.

  Declaració informativa. Cotitzacions d'afiliats i mutualitats a efectes de la deducció per maternitat. Resum anual.

 • Model 159.

  Declaració informativa. Declaració anual de consum d'energia elèctrica.

 • Model 165.

  Declaració informativa de certificacions individuals eméses als socis o partícips d'entitats de creació nova o recent.

 • Model 170.

  Declaració anual de les operacions realitzades pels empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o de dèbit.

 • Model 171.

  Declaració anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document.

 • Model 179.

  Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús de vivendes amb finalitats turístiques

 • Model 180.

  Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte sobre determinades rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans.

 • Model 181.

  Declaració informativa de préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles.

 • Model 182.

   Declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes.

 • Model 184.

  Declaració informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració anual.

 • Model 187.

  Declaració informativa d'accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents, en relació amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsaments d'estes accions o participacions.

 • Model 188.

  Declaració Informativa de retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa Resum anual.

 • Model 189.

  Declaració informativa anual de valors, assegurances i rendes.

 • Model 190.

  Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes. Resum anual.

 • Model 192.

   Declaració informativa anual d'operacions amb Lletres del tresor.

 • Model 193.

  Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre determinats rendiments del capital mobiliari. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents) sobre determinades rendes. Resum anual.

 • Model 194.

  Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents) sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens. Resum anual.

 • Model 195.

  Declaració informativa. Declaració trimestral de comptes o operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit en el termini establert.

 • Model 196.

  Declaració informativa. Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres, incloent-hi les basades en operacions sobre actius financers, i declaració informativa anual de persones autoritzades i de saldos en comptes de tota classe d'institucions financeres.

 • Model 198.

  Declaració informativa. Declaració anual d'Operacions amb Actius Financers i altres valors mobiliaris.

 • Model 199.

  Declaració informativa en euros d'identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit.

 • Model 200.

  IS. Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol). Declaració (Mod. 200). Documents d'ingrés o devolució: Impost sobre Societats (Mod. 200); Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol) (Mod. 206).

 • Model 202.

  IS. Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol). Pagament fraccionat.

 • Model 210.

  IRNR- Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent. Declaració ordinària.

 • Model 211.

  IRNR - Impost sobre la Renda de No Residents. Retenció en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent.

 • Model 213.

  IRNR. Gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents.

 • Model 216.

  IRNR. Impost sobre la Renda de No Residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració - document d'ingrés).

 • Model 217. Gravamen especial SOCIMI

  Gravamen especial SOCIMI

 • Model 220.

  Impost sobre Societats. Règim de consolidació fiscal corresponent als grups fiscals. Declaració. (Mod. 220). Document d'ingrés o devolució: Impost sobre Societats. Règim de consolidació fiscal corresponent als grups fiscals.

 • Model 221

  Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant de l'Administració Tributària.

 • Model 222.

  IS. Règim de tributació dels grups de societats. Pagament fraccionat.

 • Model 230.

  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents: Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Impost sobre Societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació.

 • Model 231.

  Declaració Informativa. Declaració d'informació país per país (CBC/DAC4).

 • Model 232.

  Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals

 • Model 233.

  Declaració informativa per despeses en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats

 • Model 234.

  Declaració informativa de mecanismes transfronterers

 • Model 235.

  Declaració d'informació d'actualització de mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Model 270.

  Resum anual de retencions i ingressos en compte. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes.

 • Model 280.

  Declaració informativa anual de Plans d'Estalvi a Llarg Termini

 • Model 282.

  Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea.

 • Model 289.

  Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua.

 • Model 290.

  Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americana (FATCA).

 • Model 291

  Declaració informativa. Impost sobre la Renda de No Residents. Comptes de no residents sense establiment permanent.

 • Model 294.

  Declaració informativa. Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, i d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora haja efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles.

 • Model 295.

  Declaració informativa. Relació anual individualitzada dels clients amb la posició inversora en les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles.

 • Model 296.

  Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de No Residents (sense establiment permanent). Resum anual.

 • Model 299.

  Declaracions informatives. Declaració anual de determinades rendes obtingudes per persones físiques residents en altres Estats membres de la Unió Europea i en altres països i territoris amb els quals s'haja establert un intercanvi d'informació.

 • Model 303.

  IVA. Autoliquidació.

 • Model 308.

  IVA. Règim especial del recàrrec equivalència, article 30 bis del Reglament de l'IVA i subjectes passius ocasionals. Sol·licitud de devolució.

 • Model 309.

  IVA. Declaració-liquidació no periòdica.

 • Model 318.

  IVA. Regularización de las proporciones de tributación de los períodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios

 • Model 322.

  IVA. Grups d'entitats. Model individual. Autoliquidació mensual

 • Model 341.

  Sol·licitud de reintegrament de compensacions en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca

 • Model 345.

  Declaració informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de previsió social, Plans de Previsió Assegurats, Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic, Plans de Previsió Social Empresarial i assegurances de dependència. Declaració anual de partícips i aportacions.

 • Model 346.

  IRPF. Declaració informativa de subvencions i indemnitzacions satisfetes per entitats públiques/privades a agricultors o ramaders.

 • Model 347.

  Declaració informativa anual d'operacions amb terceres persones

 • Model 349.

   IVA. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

 • Model 353.

  IVA. Grup d'entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual

 • Model 360 - 361.

  IVA. Gestió de devolucions d'IVA a empresaris o professionals no establerts en el territori d'aplicació de l'impost.

 • Model 362

  IVA. Devolucions d'IVA en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars, dels organismes internacionals reconeguts per Espanya i de l'OTAN per adquisicions a Espanya.

 • Model 363

  IVA. Reconeixement del dret a l'exempció de l'IVA en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars, dels organismes internacionals reconeguts per Espanya i de l'OTAN per adquisicions a Espanya

 • Model 364.

  Impost sobre el Valor Afegit. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, a les Casernes Generals Internacionals d'aquesta Organització i als Estats part en aquest Tractat.

 • Model 365.

  Impost sobre el Valor Afegit. Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, a les Casernes Generals Internacionals d'aquesta Organització i als Estats part en aquest Tractat.

 • Model 368.

  Declaració d'IVA dels règims especials de servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics.

 • Model 369.

  Declaracions d'IVA del règim One Stop Shop (OSS)

 • Model 380.

  Declaració-liquidació en operacions assimilades a les importacions.

 • Model 390.

  IVA. Declaració resum anual.

 • Model 410.

  Pagament a compte de l'Impost sobre els Depòsits de les Entitats de Crèdit.

 • Model 411

  Impost sobre els Depòsits en les Entitats de Crèdit

 • Model 430.

  Primes d'assegurances. Declaració-liquidació.

 • Model 480.

  Primes d'assegurances. Declaració resum anual.

 • Model 490.

  Impost sobre Determinats Servicis Digitals. Autoliquidació

 • Model 548.

  Declaració informativa de quotes repercutides.

 • Model 560.

  Impostos sobre l'Electricitat.

 • Model 561.

  Impostos sobre la Cervesa.

 • Model 562.

  Impostos sobre Productes Intermedis.

 • Model 563.

  Impostos sobre Alcohol i Begudes derivades.

 • Model 566.

  Impostos sobre Labors del Tabac.

 • Model 568.

  Impost sobre Determinats Mitjans de Transport. Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori.

 • Model 576.

  Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport Autoliquidació.

 • Model 581.

  Impost sobre Hidrocarburs: Declaració-liquidació.

 • Model 582.

  Impost sobre Hidrocarburs: Regularització per reexpedició de productes a una altra Comunitat Autònoma.

 • Model 583.

  Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Autoliquidació i Pagaments Fraccionats.

 • Model 584.

  Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoelectrónica. Autoliquidació i pagaments fraccionats.

 • Model 585.

  Impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Autoliquidació i pagaments fraccionats.

 • Model 586.

  Declaració informativa. Gasos fluorats.

 • Model 587.

  Declaració-Liquidació Gasos Fluorats Efecte Hivernacle.

 • Model 588.

  Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Autoliquidació i Pagaments Fraccionats.

 • Model 589.

  Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats. Autoliquidació i pagament fraccionat

 • Model 590.

  IIEE. Sol·licitud de devolució per exportació o expedició.

 • Model 591.

  Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Declaració anual d'operacions.

 • Model 602

  Taxa per la gestió administrativa del joc

 • Model 604

  Impost sobre les transaccions financeres. Autoliquidació

 • Model 611

  Declaració informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava els documents negociats per entitats col·laboradores. Declaració resum anual.

 • Model 616.

  Declaració informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comporten acció canviària o siguen endossables a l'ordre. Declaració resum anual.

 • Model 650.

  Impost sobre Successions i Donacions Autoliquidació adquisició "mortis causa".

 • Model 651.

  Impost sobre Successions i Donacions Autoliquidació adquisició "entre vius"

 • Model 681

  Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius a què es referix l'apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997

 • Model 682.

  Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius a què es referix l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997

 • Model 683.

  Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius derivats de la fabricació d'elements combustibles, inclòs el desmantellament de les instal·lacions de fabricació.

 • Model 684.

  Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius generats en altres instal·lacions.

 • Model 685.

  Tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación.

 • Model 695.

  Sol·licitud de devolució taxa judicial.

 • Model 696.

  Taxa per l'Exercici de la Potestat Jurisdiccional en els Ordres Civil i Contenciós-Administratiu.

 • Model 714.

  Impost sobre el Patrimoni

 • Model 720.

  Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger.

 • Model 763.

  Autoliquidació de l'Impost sobre Activitats de Joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals.

 • Model 770.

  Autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista en l'article 252 de la Llei General Tributària

 • Model 771.

  Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu Electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària prevista en l'article 252 de la Llei General Tributària

 • Model 840 - 848.

  IAE. Declaració d'alta, variació o baixa en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i comunicació de l'import net de la xifra de negocis a l'efecte d'IAE (tramitació davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària). Quan la gestió censal està delegada (en ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes...) les declaracions es presenten a l'entitat que té delegada la gestió censal i amb els seus propis models (això solament afecta les quotes municipals).

 • Model 05.

  Reconeixement previ de determinats supòsits de no-subjecció, exempció o reducció en l'Impost de Matriculació.

 • Model 06.

  Impost Especial sobre determinats mitjans de transport. Exempcions i no-subjecció sense reconeixement previ.

 • Modelo 035.

  Registro Censal de los regímenes especiales aplicables a las prestaciones de servicios, ventas a distancia de bienes y determinadas entregas interiores.

 • Models no vigents