Utilitats

 • Confrontació de documents mitjançant Codi Segur de Verificació (CSV)
 • IDENTIFICACIÓ I FIRMA ELECTRÒNIQUES

  Els sistemes d'identificació i firma dels ciutadans per a poder interactuar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a través de la Seu electrònica, són els recollits als articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Tipus d'accés als tràmits de la Seu electrònica

  En funció del tràmit de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a què accedisca, podrà elegir entre els diferents sistemes d'identificació (acreditar identitat) i firma (expressió de la voluntat i el consentiment) disponibles per a ell. Els tipus d'accés habilitats actualment són els recollits a l'enllaç següent:

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda_Selector.shtml

  L'AEAT podrà admetre els sistemes d'identificació indicats com a sistema de firma quan permeten acreditar l'autenticitat de l'expressió de la voluntat i el consentiment dels interessats. Quan els interessats utilitzen un sistema de firma que complisca estes condicions, la seua identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant l'acte de la firma.

  L'AEAT podrà habilitar la utilització de sistemes combinats a partir dels esmentats i mantindre les mateixes garanties de funcionament establides per a estos sistemes.

  En particular, els ciutadans podran utilitzar estos sistemes per a aportar, consultar, confirmar o modificar informació, propostes o esborranys enviats o posats a disposició per l'Agència Tributària, en els termes i les condicions que es puguen establir en la normativa específicament aplicable al tràmit concret o procediment.

  Cl@ve PIN.

  Cl@ve PIN és un sistema d'identificació basat en l'ús d'una clau elegida per l'usuari i un PIN comunicat mitjançant SMS i que requerix un registre previ.

  Pot obtindre més informació a l'enllaç següent:

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Cl_ve_PIN/Cl_ve_PIN.shtml

  Informació i validació del DNI electrònic

  Pot consultar més informació sobre el DNI electrònic a la pàgina següent:

  www.dnielectronico.es/

  Per a verificar que el seu DNI electrònic funciona correctament, pot utilitzar el servici VALIDe https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html

  Certificats d'identificació i firma electròniques

  Per a obtindre informació sobre què és la firma electrònica, com es pot obtindre, qui la pot proporcionar i com i quan l'ha d'utilitzar, accedisca a la informació relacionada amb el certificat electrònic del portal de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) a l'apartat Ajuda - Certificat electrònic.

  Els certificats electrònics admesos per l'Agència Tributària seran els emesos pels prestadors de servicis autoritzats pel Ministeri d'Economia i Empresa:

  https://sede.minetur.gob.es/es-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx/

  Tipus d'accés a servicis d'assistència al contribuent per canals no presencials

  Si vosté accedix a un servici d'assistència al contribuent per canals no presencials, com ara el telefònic, pot ser necessari que s'identifique mitjançant algun mecanisme d'identificació vàlid per al seu ús en este tipus de canals i que permeta una identificació suficient per al tràmit per al qual sol·licita assistència. Els mecanismes d'identificació que podrà utilitzar dependran del tipus de servici que sol·licite. En general, podrà utilitzar els sistemes d'identificació següents:

  • Cl@ve PIN. Si vosté està registrat en el sistema Cl@ve, l'empleat públic li podrà sol·licitar l'enviament d'un PIN al telèfon mòbil, que li haurà d'indicar perquè el valide. Este sistema es pot utilitzar si vosté actua en nom propi o si és l'apoderat d'un contribuent.

  • Certificat electrònic. Si vosté disposa d'un certificat electrònic, pot utilitzar el mecanisme de TESTIMONI. Si utilitza un certificat electrònic qualificat, este mecanisme li permetrà obtindre un codi d'un sol ús, que se li sol·licitarà per identificar-se quan accedisca a un servici d'assistència per un canal no presencial. Haurà de sol·licitar este codi com a màxim una hora abans de sol·licitar l'assistència. Este sistema es pot utilitzar si vosté actua en nom propi o si és l'apoderat d'un contribuent.

   Accedisca al servici de petició del TESTIMONI

  • Número de referència. Si vosté sol·licita assistència per a un tràmit relacionat amb la declaració de la renda, podrà utilitzar el número de referència perquè l'empleat públic verifique la seua identitat. Si no té el número de referència i no pot utilitzar cap altre mecanisme vàlid (com ara Cl@ve o un certificat electrònic), l'empleat públic li podrà sol·licitar unes dades de contrast per generar una referència que puga utilitzar per fer exclusivament el tràmit que sol·licita. Este sistema es pot utilitzar si vosté actua en nom propi.

  • Dades de contrast. L'empleat públic li podrà sol·licitar unes dades de contrast per comprovar-les amb les bases de dades tributàries. Les dades de contrast podran dependre del servici (per exemple, dades del DNI/NIE, domicili fiscal, comptes corrents o un codi segur de verificació d'un tràmit concret que haja iniciat amb l'Agència Tributària). Este sistema es pot utilitzar si vosté actua en nom propi.

  Si vosté vol sol·licitar un servici d'informació general, no necessitarà identificar-se.

 • Validació del certificat de seu
 • Etiquetes
 • Simuladors
 • Baixada de programes d'ajuda