Procedemento

Taxación pericial contraditoria de inspección

Datos xerais

Denominación

Taxación pericial contraditoria de inspección

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Obtención dunha valoración en corrección dos medios de comprobación de valores do artigo 57 LXT

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

 • Telemática.

 • Oficinas da AEAT

 • Oficinas de Correos.

 • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude de taxación pericial contraditoria.

Fases do procedemento/servizo

 • Inicio: Solicitude de taxación pericial contraditoria.

 • Tramitación: Remisión da relación de bens e dereitos ao perito da Administración para que pronuncie unha valoración se a comprobación de valores non se fixo con ditame de perito. Notifícase ao obrigado a valoración do perito da Administración e concédenselle 10 días para que nomee perito. Entrégase ao perito do obrigado a relación de bens e dereitos e concédeselle un mes para formular a folla de aprecio. Desígnase perito terceiro. Unha vez aceptado o nomeamento entrégaselle a relación de bens e dereitos e as follas de aprecio dos dous peritos anteriores para que nun mes confirme algunha das devanditas valoracións ou realice unha nova.

 • Terminación:
  - Coa entrega da valoración polo perito terceiro.
  - Polo desistimento do obrigado posto de manifesto pola falta de nomeamento do seu perito ou pola falta de entrega da valoración por este no prazo dun mes, en ambos os dous casos.
  - Por non ser necesario nomear o perito terceiro por ser a diferenza entre o valor determinado polo perito da Administración e a taxación practicada polo perito do obrigado tributario, en valores absolutos, igual ou inferior a 120.000 euros e ao 10% da taxación do perito do obrigado.
  - Por falta de depósito dos honorarios pola Administración ou polo obrigado.
  - Por caducidade, se se produce a paralización do procedemento por causa imputable ao obrigado.

 • Execución: A Administración pronuncia unha liquidación que toma como base a valoración que corresponda en cada caso e notifícaa nun mes.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 mes/es

Órgano de resolución

Non procede

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 135. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 161 y 162. (BOE 5-septiembre-2007)