Identificación e sinaturas electrónicas

IDENTIFICACIÓN E SINATURAS ELECTRÓNICAS

Os sistemas de identificación e sinatura dos cidadáns para poder interactuar coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través da súa Sede electrónica, son os recollidos nos artigos 9 e 10 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Tipos de acceso aos trámites da Sede electrónica

En función do trámite da Sede Electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria ao que acceda, poderá escoller entre os distintos sistemas de identificación (acreditar identidade) e sinatura (expresión da vontade e consentimento) dispoñibles para el. Os tipos de acceso habilitados actualmente son os recollidos na seguinte ligazón:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda_Selector.shtml

A AEAT poderá admitir os sistemas de identificación indicados como sistema de sinatura cando permitan acreditar a autenticidade da expresión da vontade e consentimento dos interesados. Cando os interesados utilicen un sistema de sinatura que cumpra estas condicións, a súa identidade entenderase xa acreditada mediante o propio acto da sinatura.

A AEAT poderá habilitar a utilización de sistemas combinados a partir dos mencionados, mantendo as mesmas garantías de funcionamento establecidas para os devanditos sistemas.

En particular, os cidadáns poderán utilizar os devanditos sistemas para achegar, consultar, confirmar ou modificar información, propostas ou borradores remitidos ou postos a disposición pola Axencia Tributaria, nos termos e condicións que, no seu caso, se poidan establecer na normativa especificamente aplicable ao trámite concreto ou procedemento.

Cl@ve PIN.

Cl@ve PIN é un sistema de identificación baseado no uso dunha clave elixida polo usuario e un PIN comunicado mediante SMS e que require un rexistro previo.

Pode obter máis información na seguinte ligazón:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Cl_ve_PIN/Cl_ve_PIN.shtml

Información e validación do DNI electrónico

Pode consultar máis información sobre o DNI electrónico na seguinte páxina:

www.dnielectronico.es/

Para verificar que o seu DNI electrónico funciona correctamente pode utilizar o servizo VALIDe https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html

Certificados de identificación e sinaturas electrónicas

Para obter información sobre que é a sinatura electrónica, como pode obterse, quen pode proporcionala, como e cando debe utilizala, acceda á información relacionada co certificado electrónico no Portal da Axencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) no apartado Axuda - Certificado electrónico.

Os certificados electrónicos admitidos pola Axencia Tributaria serán os emitidos polos prestadores de servizos autorizados polo Ministerio de Economía e Turismo:

https://sede.minetur.gob.es/es-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx/

Tipos de acceso a servizos de asistencia ao contribuínte por canles non presenciais

Se vostede accede a un servizo de asistencia ao contribuínte por canles non presenciais, como o telefónico pode que sexa necesario que se identifique por algún mecanismo de identificación válido para o seu uso neste tipo de canles e que permita unha identificación suficiente para o trámite para o que solicita asistencia. Os mecanismos de identificación que poderá utilizar dependerán do tipo de servizo que solicite. En xeral poderá utilizar os seguintes sistemas de identificación.

  • Cl@ve PIN. Se vostede está rexistrado no Sistema Cl@ve o empregado público poderalle solicitar o envío dun PIN ao seu teléfono móbil, que lle deberá indicar ao empregado público para que o valide. Este sistema pódese utilizar se vostede actúa en nome propio ou é apoderado dun contribuínte.

  • Certificado electrónico. Se vostede dispón dun certificado electrónico, pode utilizar o mecanismo de TOKEN. Utilizando un certificado electrónico cualificado, este mecanismo permitiralle obter un código dun só uso, que se lle solicitará para identificarse cando acceda a un servizo de asistencia por unha canle non presencial. Este código deberao solicitar como máximo unha hora antes de solicitar a asistencia. Este sistema pódese utilizar se vostede actúa en nome propio ou é apoderado dun contribuínte.

    Acceda ao servizo de petición do TOKEN

  • Número de Referencia. Se vostede solicita asistencia para un trámite relacionado coa súa Declaración da Renda poderá utilizar o número de referencia para que o empregado público verifique a súa identidade. Se non ten o número de referencia e non pode utilizar outro mecanismo válido (como Cl@ve ou un certificado electrónico) o empregado público poderalle solicitar uns datos de contraste para xerar unha Referencia Express que poderá utilizar para realiza exclusivamente o trámite que solicita. Este sistema pódese utilizar se vostede actúa en nome propio.

  • Datos de contraste. O empregado público poderá solicitarlle uns datos de contraste para comprobalos coas bases de datos tributarias. Os datos de contraste poderán depender do servizo (por exemplo, datos do DNI/NIE, Domicilio Fiscal, Contas correntes, un Código Seguro de Verificación dun trámite concreto que iniciase coa Axencia Tributaria). Este sistema pódese utilizar se vostede actúa en nome propio.

Se vostede vai solicitar un servizo de información xeral non necesitará identificarse.