Procediment

Col·laboració social i codis de bones pràctiques tributàries

Dades generals

Denominació

Col·laboració social i codis de bones pràctiques tributàries

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Afavorir el compliment de les obligacions tributàries dels contribuents permetent la presentació a través d'Internet en representació de terceres persones de declaracions i altres documents de naturalesa tributària (sol·licituds de certificats tributaris, interposició de recursos de reposició, sol·licituds d'ajornament i fraccionament de deutes)

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

 • Telemàtica.

 • Oficines de l'AEAT.

 • Correu postal.

Documentació

Sol·licitud de signatura d'acord de col·laboració.

Fases del procediment/servei

 • Inici: les entitats interessades a subscriure un acord de col·laboració ho han de sol·licitaran per escrit a l'Agència Tributària.

 • Tramitació: l'Agència Tributària, en vista de la sol·licitud rebuda, iniciarà els tràmits necessaris per a la subscripció de l'acord.

 • Acabament, signatura de l'acord i posterior adhesió individualitzada dels seus membres en determinats casos.
  Aquests membres podran ser:
  · Administracions públiques.
  · Entitats que tinguin la condició de col·laboradores en la gestió recaptadora, institucions i organitzacions representatives de sectors i interessos socials, laborals, empresarials o professionals.
  · Persones o entitats que exerceixin activitats econòmiques, en relació amb la presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels seus treballadors.
  · Persones o entitats que exerceixin activitats econòmiques, quan la seva localització geogràfica o xarxa comercial pugui ajudar la consecució de les finalitats de l'Administració tributària.
  · Altres persones o entitats que estableixi el ministre d'Hisenda

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 92. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 79 a 81. (BOE 5-septiembre-2007)

Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos. (BOE 3-junio-2003)