Procediment

Rehabilitació del NIF

Dades generals

Denominació

Rehabilitació del NIF

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Rehabilitació del número d'identificació fiscal prèviament revocat per l'Administració tributària, en aquells casos en què s'acrediti la circumstància del canvi en la titularitat del capital de la societat així com l'activitat econòmica que aquesta ha de dur a terme.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT

  • Oficines de Correus

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud de rehabilitació del número d'identificació fiscal presentada per l'obligat tributari, acompanyada de documentació acreditativa del canvi en la titularitat del capital de la societat i de l'activitat econòmica que aquesta ha de dur a terme.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Sol·licitud de rehabilitació del número d'identificació fiscal presentada per l'obligat tributari.

  • Tramitació: Comprovació per part de l'Administració tributària de l'acreditació per part de l'obligat tributari de les circumstàncies que preveu l'article 147.8 del Reglament general de les actuacions i els procediments de Gestió i Inspecció Tributària. Arxivament de la sol·licitud en cas que no s'aporti la documentació acreditativa de les esmentades circumstàncies.

  • Finalització: Resolució expressa de la sol·licitud de rehabilitació. Notificació a l'obligat tributari de l'acord de rehabilitació. Publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'acord de rehabilitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 147.8. (BOE 5-septiembre-2007)