Procediment

Revocació del NIF

Dades generals

Denominació

Revocació del NIF

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Revocació del número d'identificació fiscal prèviament assignat per l'Administració tributària, en aquells casos en què es produeixi alguna de les circumstàncies que preveu l'article 147.1 del Reglament general de les actuacions i els procediments de Gestió i Inspecció Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT .

  • Oficines de Correus .

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Acord d'inici del procediment. Notificació a l'obligat tributari de l'obertura del tràmit d'audiència. Acord de revocació.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Acord d'inici del procediment dictat per l'òrgan competent de l'AEAT.

  • Tramitació: Comprovació per part de l'Administració tributària de la concurrència d'alguna de les circumstàncies que preveu l'article 147.1 del Reglament general de les actuacions i els procediments de Gestió i Inspecció Tributària. Notificació a l'obligat tributari de l'obertura del tràmit d'audiència previ a la resolució. Presentació d'al·legacions per l'obligat tributari en un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la notificació anterior.

  • Finalització: Acord de revocació. Notificació a l'obligat tributari de l'acord de revocació. Publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'acord de revocació.

  • Execució: Baixa de l'obligat tributari en els registres d'operadors intracomunitaris i d'exportadors i altres operadors econòmics.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 147. (BOE 5-septiembre-2007)