Procediment

Comprovacions fiscals. Comprovació de valors.

Dades generals

Denominació

Comprovacions fiscals. Comprovació de valors.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment que té la finalitat de comprovar el valor de les rendes, els productes, els béns i altres elements determinants de l'obligació tributària a través d'algun dels mitjans previstos en l'article 57 de la Llei general tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

 • Telemàtica.

 • Oficines de l'AEAT.

 • Oficines de Correus.

 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

L'Administració inicia d'ofici el procediment.

Fases del procediment/servei

 • Inici: D'ofici, mitjançant una comunicació de l'Administració, o quan es disposi de prou dades, mitjançant la notificació conjunta de les propostes de liquidació i valoració.

 • Tramitació: Si el valor determinat per l'Administració tributària és diferent del declarat per l'obligat tributari, l'Administració tributària, quan notifiqui la proposta de regularització, amb el termini d'al·legacions, comunicarà la proposta de valoració degudament motivada, amb indicació dels mitjans i criteris utilitzats.

 • Finalització:
  a) Resolució expressa. Transcorregut el termini d'al·legacions, l'Administració notificarà la regularització que sigui procedent, a la qual adjuntarà la valoració feta.
  b) Caducitat.
  Els obligats tributaris no podran interposar un recurs o una reclamació independent contra la valoració, però podran promoure la taxació pericial contradictòria o plantejar qualsevol qüestió relativa a la valoració amb motiu dels recursos o les reclamacions que interposin contra l'acte de regularització.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, a l'oficina de la qual prové l'acte administratiu que es vol recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 57, 97 a 116, 134. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115 y 157 a 160. (BOE 5-septiembre-2007)