Procediment

Comprovació del domicili fiscal.

Dades generals

Denominació

Comprovació del domicili fiscal.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Comprovació del domicili fiscal declarat per l'obligat tributari i, en cas que sigui incorrecte, rectificació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT

  • Oficines de Correus

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud, si s'escau, de qualsevol òrgan de l'AEAT o d'una altra administració tributària afectada. Informe sobre els antecedents que siguin rellevants, que s'adjuntarà a la sol·licitud. Acord d'inici dictat per l'òrgan competent.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Acord d'inici dictat per l'òrgan competent, per pròpia iniciativa o a sol·licitud de qualsevol altre òrgan de l'AEAT o d'una altra administració tributària afectada.

  • Tramitació: Sol·licitud d'informe a l'òrgan a l'àmbit territorial del qual es promogui el nou domicili. Notificació de l'existència del procediment a les administracions tributàries de les comunitats autònomes afectades. Notificació de la proposta de resolució a l'obligat tributari i a les administracions tributàries afectades. Presentació d'al·legacions per part de l'obligat tributari i de les administracions tributàries afectades en el termini de quinze dies posteriors a la notificació de la proposta de resolució.

  • Finalització: Resolució motivada, que confirma o rectifica el domicili fiscal declarat per l'obligat tributari. Notificació de la resolució als òrgans implicats de l'AEAT, a l'obligat tributari i a les administracions tributàries afectades.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, No requereix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 148 a 152. (BOE 5-septiembre-2007)