​Protecció de Dades

 • L'Agència Estatal d'Administració Tributària (d'ara endavant, "Agència Tributària") és responsable de tots els tractaments de dades de caràcter personal que es facin en el desenvolupament de la seva activitat, tret que s'indiqui el contrari en un tractament concret.

  Aquests tractaments es faran sobre les dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis que ofereix en el desenvolupament de la seva activitat, els quals podran ser obligats tributaris, els seus representants, empleats públics o qualsevol altra persona que utilitzi els serveis. D'ara endavant els denominarem interessats.

  En relació amb l'ús del web de l'Agència Tributària per part dels interessats, s'informa que les dades de caràcter personal només es podran obtenir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives, en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut.
  L'Agència Tributària fa aquests tractaments d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de les dades personals, de seguretat de la informació i la normativa específica que regula la seva activitat i que recull tots els aspectes relatius a les condicions en què es poden fer tractaments de dades dels interessats.

  En aquest sentit, s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la destrucció, la pèrdua o l'alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera o la comunicació o l'accés no autoritzat a aquestes dades susceptibles, en particular, d'ocasionar danys i perjudicis físics, materials o immaterials. Les mesures adoptades tenen en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades i es revisen periòdicament per garantir-ne l'adaptació a noves situacions o escenaris de risc.

  L'Agència Tributària, com a responsable de tots els tractaments de dades de caràcter personal dels interessats i d'acord amb els requisits d'informació recollits a l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679, indica a continuació la informació bàsica relativa a aquests tractaments:

  Responsable Director general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
  Finalitat Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner
  Legitimació Compliment d'una obligació legal
  Destinataris Altres administracions públiques dels àmbits nacional i internacional
  Drets Dret d'accés
  Dret de rectificació
  Dret de supressió (dret a l'oblit)
  Dret d'oposició
  Dret a la limitació del tractament
  Dret a la portabilitat de les dades
  Procedència De l'interessat mateix, d'altres administracions públiques, d'altres persones físiques diferents de l'interessat, d'entitats privades, de registres públics i de fonts accessibles al públic.
  Consentiment En aquells casos en què legalment sigui necessari obtenir el consentiment de l'interessat se sol·licitarà d'acord amb els requisits exigits per la normativa vigent.
  Delegat de Protecció de Dades Es podrà posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de l'Agència Tributària a través de l'adreça electrònica dpd@correo.aeat.es

  Pot trobar més informació detallada sobre aquests tractaments i el procediment per exercir els seus drets a l'ajuda.

 • Informació a l'interessat sobre protecció de dades
 • Registre de les activitats de tractament
 • Exercici de drets