Avís legal

 • L'Agència Estatal d'Administració Tributària (d'ara endavant, “Agència Tributària”) és titular del lloc web format pel portal (domini: “www.agenciatributaria.es”) i la Seu electrònica (dominis: “www.agenciatributaria.gob.es”, "www1.agenciatributaria.gob.es", "www2.agenciatributaria.gob.es", "www3.agenciatributaria.gob.es", "www6.agenciatributaria.gob.es", "www8.ia.agenciatributaria.gob.es", "www9.agenciatributaria.gob.es", "www10.agenciatributaria.gob.es", "www12.agenciatributaria.gob.es", d'ara endavant denominats conjuntament pel terme “web de l'AEAT”).

  L'ús de la informació que contenen aquests dominis implica l'acceptació de les condicions generals d'ús següents detallades en aquest avís legal, sens perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a alguns dels continguts o serveis del lloc web.

 • Utilització de la informació que conté el web de l'AEAT

  L'accés al web de l'AEAT i l'ús que es pugui fer de la informació que conté són responsabilitat exclusiva de l'usuari. L'Agència Tributària no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús de la informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a què s'hagi de sotmetre en l'estricte exercici de les seves competències.

  La informació disponible al web de l'AEAT, tret d'indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització i en queda autoritzada la reproducció total o parcial, la modificació, la distribució i la comunicació per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les condicions següents:

  • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L'usuari queda obligat a citar la font dels documents objecte de la reutilització.
  • L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització, quan estigui disponible, dels documents objecte de la reutilització.

  Pot obtenir més informació en el següent enllaç: Accés a la informació sobre reutilització en l'Agència Tributària

 • Qualitat de la informació

  L'Agència Tributària farà els esforços precisos per evitar errors i, si escau, esmenar-los o actualitzar-los tan aviat com sigui possible i no en pot garantir la inexistència ni tampoc que el contingut de la informació estigui actualitzat permanentment. En tot cas, els textos que s'ofereixen al portal tenen caràcter merament informatiu, és a dir, no tenen validesa jurídica. Per a finalitats jurídiques, s'hauran de consultar els textos publicats als butlletins i diaris oficials.

  A la Seu electrònica, l'Agència Tributària garantirà, segons estableix la normativa aplicable, la integritat, la veracitat i l'actualització de les informacions i els serveis que es facilitin.

  L'Agència Tributària es reserva el dret a fer canvis al portal i a la Seu electrònica sense previ avís amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny i millorar així el servei ofert a través d'Internet.

 • Disponibilitat de la informació

  L'Agència Tributària no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment sigui el mínim possible i s'avisarà abans de les interrupcions de servei de la Seu electrònica.

  L'Agència Tributària no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest servidor o de l'ús d'informació o aplicacions que contingui.

 • Navegadors, galetes i JavaScript

  Per raons de seguretat, l'Agència Tributària només garanteix el funcionament correcte del web amb navegadors compatibles amb HTML5 i amb les versions de navegadors admeses pels seus fabricants en cada moment.

  La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot donar lloc a l'accés i la visualització del contingut del web de l'AEAT, però no garanteix una visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats total i adequada. Es poden baixar actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors d'aquest tipus de programes.

  A més, per al funcionament correcte d'aquest web és necessari que el navegador tingui habilitat l'ús de JavaScript i de galetes (vegi més informació detallada sobre les galetes en l'apartat “Política de privacitat”).

 • Establiments d'enllaços

  a) Enllaços del portal i/o la Seu a altres pàgines web

  Al web de l'AEAT s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“enllaços”), sobretot a pàgines d'Internet d'altres administracions públiques, que s'han considerat d'interès per als usuaris. Això no obstant, l'Agència Tributària no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o els continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència en aquest web.

  b) Enllaços des d'altres pàgines web al portal i/o la Seu

  Els usuaris que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i la de l'Agència Tributària hauran de tenir en compte el següent:

  1. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'Agència Tributària i el propietari de la pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de l'Agència Tributària dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l'Agència Tributària ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç.
  2. L'Agència Tributària no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, els danys o les accions que es puguin derivar de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.
  3. La pàgina web en què s'estableixi l'enllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l'Agència Tributària, excepte aquells signes que formin part de l'enllaç.
  4. La pàgina web en què s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, ni tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • Cessió de manuals, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos al web de l'AEAT

  L'Agència Tributària autoritza la baixada gratuïta dels manuals, els impresos, els programes d'ajuda i les publicacions informatives inclosos al seu web a l'efecte de reproduir-los i distribuir-los, tret que s'indiqui el contrari de manera expressa al web.

  El cessionari queda autoritzat a fer al seu càrrec les reproduccions dels manuals, els impresos, els programes d'ajuda i les publicacions inclosos al web de l'AEAT que estimi convenients i en queda expressament prohibida qualsevol alteració o manipulació.

  Les reproduccions dels manuals pràctics i les publicacions informatives efectuades pels cessionaris no podran incloure cap tipus de publicitat, tot i que hi podran estampar l'anagrama i la denominació empresarial. Necessàriament hi haurà de constar el text següent: “Manual pràctic cedit gratuïtament per l'Agència Tributària” o “Publicació informativa cedida gratuïtament per l'Agència Tributària”.

  El suport en què els cessionaris facin les reproduccions dels programes d'ajuda haurà d'estar protegit contra escriptura. La presentació externa haurà de contenir l'anagrama i la denominació de l'Agència Tributària i necessàriament el text següent: “Programa cedit gratuïtament per l'Agència Tributària”.

  El cessionari farà la distribució del manual, imprès, publicació o programa d'ajuda de forma gratuïta.

 • Propietat intel·lectual

  Els drets de propietat intel·lectual del web de l'AEAT, el disseny gràfic i els codis que conté són titularitat de l'Agència Tributària, tret que s'indiqui una titularitat diferent.

  La reproducció, la distribució, la comercialització o la transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'Agència Tributària o d'aquell que en sigui el titular.

  Igualment, totes les marques o els signes distintius de qualsevol classe que continguin el portal i/o la Seu estan protegits per llei.

  La utilització no autoritzada de la informació que conté el web de l'AEAT i els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Agència Tributària poden donar lloc a l'exercici de les accions que corresponguin legalment i, si escau, a les responsabilitats que es derivin d'aquest exercici.

 • Política de privacitat

  A més de les consideracions fetes en els apartats anteriors, la política de privacitat del web de l'AEAT es basa en:

  • La sol·licitud exclusiva de les dades imprescindibles per poder proporcionar-li els serveis sol·licitats.
  • El tractament de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.. Pot trobar més informació a l'enllaç següent: "Ajuda tractament de dades personals"

  • Galetes:

   El web de l'AEAT utilitza galetes (arxius d'informació que es desen a l'ordinador de l'usuari) en la mesura imprescindible per al funcionament i la visualització correctes del lloc web.

   Les galetes utilitzades tenen una vigència temporal limitada i en cap cas no s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

  • Google Analytics:
   1. El web de l'AEAT utilitza Google Analytics, un servei prestat per Google, Inc., que permet analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web amb finalitat exclusivament estadística.
   2. A aquest efecte, Google Analytics utilitza galetes. La informació que genera la galeta per elaborar la informació estadística serà transmesa directament i arxivada per Google. Per garantir l'anonimat, Google convertirà la informació en anònima truncant l'adreça IP abans d'emmagatzemar-la, de manera que Google Analytics no s'utilitza per localitzar o recollir informació personal identificable dels visitants del lloc. Google només podrà enviar la informació recollida per Google Analytics a tercers quan estigui legalment obligat a això. D'acord amb les condicions de prestació del servei de Google Analytics, Google no associarà l'adreça IP a cap altra dada conservada per Google.
   3. Si vol denegar el permís per al tractament estadístic de les dades o la informació amb Google Analytics, premi aquí. Aquesta acció estableix que no s'enviï la informació relativa a la visita del lloc a Google Analytics. Haurà d'executar aquesta acció cada vegada que canviï de navegador o la configuració. Recordi que si esborra les galetes, haurà de tornar a executar aquesta acció per tornar a denegar el permís, ja que l'indicador de denegació es desa en una galeta.
 • Ajuda tractament de dades personals
 • Sistemes d'identificació i signatura electrònica

  Per poder accedir a pràcticament tots els serveis i tràmits oferts al web de l'Agència Tributària, haurà d'acreditar la seva identitat i en els casos en què es requereixi, signar electrònicament els escrits presentats. Per a aquestes finalitats, s'acceptaran els sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per l'Agència Tributària, detallats a l'enllaç següent: “Tipus d'accés a tràmits de la Seu”.

 • Dret aplicable i jurisdicció competent

  La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen aquest avís legal i en cas de qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquesta seu serà l'espanyola.

  Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb motiu de la visita al web de l'AEAT o de l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, l'Agència Tributària i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals de domicili de l'usuari o usuària, sempre que estigui situat en territori espanyol.