Utilitats

 • Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)
 • IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNIQUES

  Els sistemes d'identificació i signatura dels ciutadans per poder interactuar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) a través de la Seu Electrònica són els que recullen els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Tipus d'accés als tràmits de la Seu Electrònica

  En funció del tràmit de la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària al qual accedeixi, podrà triar entre els diferents sistemes d'identificació (acreditar identitat) i signatura (expressió de la voluntat i el consentiment) que hi hagi disponibles. Els tipus d'accés habilitats actualment són els que recull l'enllaç següent:

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda_Selector.shtml

  L'AEAT podrà admetre els sistemes d'identificació indicats com a sistema de signatura quan permetin acreditar l'autenticitat de l'expressió de la voluntat i el consentiment dels interessats. Quan els interessats utilitzin un sistema de signatura que compleixi aquestes condicions, la seva identitat s'entendrà acreditada mitjançant l'acte de la signatura.

  L'AEAT podrà habilitar la utilització de sistemes combinats a partir dels esmentats i mantenir les mateixes garanties de funcionament establertes per a aquests sistemes.

  En particular, els ciutadans podran utilitzar aquests sistemes per aportar, consultar, confirmar o modificar informació, propostes o esborranys enviats o posats a disposició per l'Agència Tributària en els termes i les condicions que pugui establir la normativa aplicable específicament al tràmit concret o procediment.

  Cl@ve PIN.

  Cl@ve PIN és un sistema d'identificació basat en l'ús d'una clau elegida per l'usuari i un PIN comunicat mitjançant SMS i que requereix un registre previ.

  Pot obtenir més informació a l'enllaç següent:

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Cl_ve_PIN/Cl_ve_PIN.shtml

  Informació i validació del DNI electrònic

  Pot obtenir més informació sobre el DNI electrònic a la pàgina següent:

  www.dnielectronico.es/

  Per verificar que el seu DNI electrònic funciona correctament, pot utilitzar el servei VALIDe https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html

  Certificats d'identificació i signatura electròniques

  Per obtenir informació sobre què és la signatura electrònica, com es pot obtenir, qui la pot proporcionar i com i quan l'ha d'utilitzar, accedeixi a la informació relacionada amb el certificat electrònic al portal de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en l'apartat Ajuda - Certificat electrònic.

  Els certificats electrònics admesos per l'Agència Tributària seran els emesos pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Economia i Empresa:

  https://sede.minetur.gob.es/es-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx/

  Tipus d'accés a serveis d'assistència al contribuent per canals no presencials

  Si vostè accedeix a un servei d'assistència al contribuent per canals no presencials, com ara el telefònic, pot ser necessari que s'identifiqui mitjançant algun mecanisme d'identificació vàlid per al seu ús en aquest tipus de canals i que permeti una identificació suficient per al tràmit per al qual sol·licita assistència. Els mecanismes d'identificació que podrà utilitzar dependran del tipus de servei que sol·liciti. En general, podrà utilitzar els sistemes d'identificació següents:

  • Cl@ve PIN. Si vostè està registrat en el sistema Cl@ve, l'empleat públic li podrà sol·licitar l'enviament d'un PIN al telèfon mòbil i l'hi haurà d'indicar perquè el validi. Aquest sistema es pot utilitzar si vostè actua en nom propi o si és l'apoderat d'un contribuent.

  • Certificat electrònic. Si vostè disposa d'un certificat electrònic, pot utilitzar el mecanisme de TESTIMONI. Si utilitza un certificat electrònic qualificat, aquest mecanisme li permetrà obtenir un codi d'un sol ús, que se li sol·licitarà per identificar-se quan accedeixi a un servei d'assistència per un canal no presencial. Haurà de sol·licitar aquest codi com a màxim una hora abans de sol·licitar l'assistència. Aquest sistema es pot utilitzar si vostè actua en nom propi o si és l'apoderat d'un contribuent.

   Accedeixi al servei de petició del TESTIMONI

  • Número de referència. Si vostè sol·licita assistència per a un tràmit relacionat amb la declaració de la renda, podrà utilitzar el número de referència perquè l'empleat públic verifiqui la seva identitat. Si no té el número de referència i no pot utilitzar cap altre mecanisme vàlid (com ara Cl@ve o un certificat electrònic), l'empleat públic li podrà sol·licitar unes dades de contrast per generar una referència que pugui utilitzar per fer exclusivament el tràmit que sol·licita. Aquest sistema es pot utilitzar si vostè actua en nom propi.

  • Dades de contrast. L'empleat públic li podrà sol·licitar unes dades de contrast per comprovar-les amb les bases de dades tributàries. Les dades de contrast podran dependre del servei (per exemple, dades del DNI/NIE, domicili fiscal, comptes corrents o un codi segur de verificació d'un tràmit concret que hagi iniciat amb l'Agència Tributària). Aquest sistema es pot utilitzar si vostè actua en nom propi.

  Si vostè vol sol·licitar un servei d'informació general, no necessitarà identificar-se.

 • Validació del certificat de seu
 • Etiquetes
 • Simuladors
 • Baixada de programes d'ajuda