Procediment

Col·laboració social i codis de bones pràctiques tributàries

Tràmits de col·laboradors socials en l'aplicació dels tributs

 • Avís a col·laboradors socials que utilitzen la modalitat de certificats electrònics de representant de persona jurídica restringits (col·laboració social restringida)

  Des del dia 1 de febrer de 2020 ha deixat de validar-se a les aplicacions de presentació de declaracions tributàries de la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària la modalitat de col·laboració social restringida i només es validarà la denominada col·laboració social delegada.

  La col·laboració social delegada permet gestionar el cens dels empleats (del col·laborador social), els quals amb els seus certificats d'usuari personals podran presentar declaracions tributàries (i consultar les que hagi presentat prèviament ell mateix o qualsevol delegat del col·laborador social mentre continuï estant autoritzat per aquest col·laborador social) en l'àmbit de la col·laboració social en l'aplicació dels tributs. Aquest canvi està relacionat amb el fet que els certificats de representant de persona jurídica es poden utilitzar a qualsevol administració pública amb capacitat de representació total que els admeti, per la qual cosa no té sentit mantenir la col·laboració social restringida en l'àmbit tributari.

  En aquesta modalitat de col·laboració social delegada, el col·laborador social amb el certificat electrònic pot presentar (i consultar) les declaracions dels obligats tributaris presentades per ell mateix o per qualsevol dels seus empleats autoritzats com a delegats.

  A partir de l'1 de febrer de 2020, amb qualsevol certificat electrònic en vigor (de representant de persona jurídica o de persona física) del col·laborador social es poden dur a terme actuacions en nom de tercers i en nom propi. Només revocant els certificats de representant de persona jurídica (anteriorment restringits) s'evitarà la presentació i consulta de les declaracions pròpies del col·laborador social.

  Més informació del sistema de col·laboració social delegada: Evolució del model de col·laboració social per a entitats privades i professionals de la gestió tributària

 • Alta i gestió en el cens de col·laboradors socialsAjuda
 • Baixa en el cens de col·laboradors socialsAjuda
 • Comprovació en el cens de col·laboradors socialsAjuda
 • Consulta de dades de contacteAjuda
 • Modificació de dades de contacteAjuda
 • Càrrega massiva de delegats
 • Consulta per a delegats